Nachádzate sa tu

Oznamy Kostola povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach

27. 9. - 3. 10. 2021

Deň

Čas

Úmysel sv. omše

26. 9.

NEDEĽA

26. NEDEĽA CEZ ROK

10:00

Výročie krstu sr. Emanuela

27. 9.

PONDELOK

Sv. Vincenta de Paul

17:00

+ Michal a rodičia Anna a Ján

28. 9.

UTOROK

7:00

Za Božie požehnanie pre Ladislava

29. 9.

STREDA

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

17:00

Za pokoj vo svete

30. 9.

ŠTVRTOK

Sv. Hieronyma, kňaza a Učiteľa Cirkvi

7:00

Za poďakovanie 87 rokov života Anny Jedličkovej a prosba o Božiu pomoc a potrebné milosti do ďalšieho života

1. 10.

PIATOK

Sv. Terézie z Lisieux, panny, Učiteľky Cirkvi

17:00

Na odprosenie a zmierenie Božského Srdca Ježišovho

2. 10.

SOBOTA

Sv. anjelov strážcov

17:00

+ Silvester

3. 10.

NEDEĽA

27. NEDEĽA CEZ ROK

10:00

Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Sv. Otca Františka

  • V piatok je prvý piatok mesiaca. Prijmime sv. prijímanie na odprosenie hriechov a svätokrádeží voči Oltárnej Sviatosti, podľa želania Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
  • V sobotu o 16 hod. bude Mariánske večeradlo. 
  • Poučenie tohto týždňa znie: „Kedy môžem pristúpiť k Sv. prijímaniu?“
  • Dominikáni z Kalvárie v rámci slávenia jubilea 800 rokov od smrti sv. Dominika, vás pozývajú na putovanie relikvie sv. Dominika na Slovensku. Vo farskom kostole P. Márie Snežnej bude relikvia v dňoch od 27.9 do 28.9.

otec Jozef Nádaský
rektor kostola    0915/75 44 37


Svätí archanjeli Michal, Gabriel a Rafael

Sv. Michal – „Kto je ako Boh?“

Sv. Gabriel – „Božia sila“

Sv. Rafael – „Boží liek“


Poučenie týždňa

KEDY MÔŽEM PRISTÚPIŤ K SV. PRIJÍMANIU?

Pán Ježiš si želá, aby sme každý deň prijímali jeho sväté Telo a Krv vo Sv. prijímaní. Aj v modlitbe Otče náš sa modlíme „... chlieb nás každodenný daj nám dnes...“. A to nielen materiálny chlieb, ale najmä Nebeský Chlieb, ktorým je sám živý Pán Ježiš v Oltárnej Sviatosti.

Zhrňme si všetky podmienky na prijatie Sv. prijímania:

1. Byť pokrstený.

Prvou podmienkou je krst. Len pokrstený človek môže prijať Sv. prijímanie. Duša nepokrsteného je duchovne mŕtva a preto nemôže prijať Božiu milosť.

Na to, aby deti mohli prijať prvýkrát Sv. prijímanie, musia dobre poznať základy katolíckej viery a rozlíšiť medzi obyčajným chlebom a premenenou Hostiou, ktorá už nie je obyčajným chlebom, ale Kristovým Telom.

2. Byť katolíkom.

Nekatolík (napr. evanjelik a pod.) nemôže prijať Sv. prijímanie, lebo neverí v skutočnú a reálnu prítomnosť Pána Ježiša Krista v Oltárnej Sviatosti. Napríklad u evanjelikov je to iba symbolická prítomnosť a nie skutočná a živá prítomnosť. Nakoľko verí, že v skutočnosti prijíma iba obyčajný chlieb, nemôže prijať Sv. prijímanie v katolíckom kostole. Bola by to svätokrádež.

3. Byť v posväcujúcej milosti.

Byť v posväcujúcej milosti znamená nemať na duši žiadny ťažký hriech. Prijať Sv. prijímanie s ťažkým hriechom na duši je svätokrádež a smrteľný hriech. Ani z ľudských ohľadov (čo si druhí pomyslia keď nepôjdem na prijímanie) nemôžem pristúpiť k Sv. prijímaniu, ak som sa najprv z ťažkého hriechu nevyspovedal.

Sv. apoštol Pavol píše: „Kto by jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie“.

Ak moju dušu ťaží smrteľný (ťažký) hriech - hoci mám úmysel sa vyspovedať - nikdy nie je dovolené ísť najprv na Sväté prijímanie a až potom na svätú spoveď, ale najprv na svätú spoveď a potom na Sv. prijímanie.

Ak moju dušu ťažia všedné (ľahké) hriechy, musím ich oľutovať a môžem prijať Sv. prijímanie. Preto je na začiatku sv. omše úkon kajúcnosti, kedy vo chvíli ticha ľutujeme svoje všedné hriechy.

4. Zachovať eucharistický pôst.

Dôvodom je, že eucharistický pokrm sa má rozoznávať od obyčajného každodenného pokrmu. Cieľom je symbolizovať túžbu človeka, ktorý je hladný a túži po pokrme, aby sa nasýtil.

Z úcty k Oltárnej Sviatosti, ktorú chcem prijať, nesmiem hodinu pred Sv. prijímaním nič jesť a piť. Je dovolená len čistá voda a lieky, ktoré nerušia eucharistický pôst.

Chorí, ktorí musia niečo zjesť (napr. cukrovka) samozrejme nemusia zachovať tento príkaz. Nemusí ho zachovať ani ten, kto opatruje chorého, najmä ak nevie kedy presne kňaz príde so Sv. prijímaním.

 


KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Sväté omše 

pondelok     17.00 hod.
utorok         7.00 hod.
streda        17.00 hod.
štvrtok        7.00 hod.
piatok         17.00 hod.
sobota        17.00 hod. 
nedeľa         10.00 hod.