Nachádzate sa tu

15. 5. 2022  - 22. 5. 2022

Deň

Čas

Úmysel sv. omše

15. 5.

5. VEĽkoNoČná nedeľa

10:00

Za zdravie a potrebné milosti

pre Svätého Otca Františka

16. 5.

PONDELOK

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie, posilnenie viery a silu v ťažkostiach pre rodinu Janočkovú

17. 5.

UTOROK

7:00

Za zdravie celej rodiny

18. 5.

STREDA

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie

pre Evu Budošovú

z príležitosti narodenín

19. 5.

ŠTVRTOK

7:00

Na poďakovanie za 70 rokov života Anny s prosbou o Božie požehnanie do ďalších rokov

20. 5.

PIATOK

17:00

+ Peter

21. 5.

SOBOTA

17:00

Za živých a zomrelých dobrodincov, ktorí duchovne i materiálne podporujú celé naše dielo

tu v Podunajských Biskupiciach

22. 5.

6. VEĽkoNoČná nedeľa

10:00

+ Helena

Zbierka na seminár vyniesla v kostole Povýšenia sv. Kríža 704, 58 €. Pán Boh odmeň!

otec  Jozef Nádaský, rektor kostola  - 0915/75 44 37   

**********************************

Sv. Ján Nepomucký - mučeník spovedného tajomstva

 

**********************************************************

POUČENIE  TÝŽDŇA

2. BOŽIE PRIKÁZANIE - Sľub

Sľub je dobrovoľne urobený prejav vôle Bohu urobiť niečo dobré.

Sľub je dobrovoľný prejav vôle, ktorý robíme Bohu. Teda aspoň v duchu vzývame Boha, keď si hovoríme: «Bože môj, sľubujem ti atď.»

Samotné predsavzatie teda ešte nie je žiadny sľub. K urobeniu sľubu nik nemôže byť nú­tený. Vynútený sľub je neplatný, no nie taký sľub, ktorý človek robí zo strachu pred chorobou alebo počas núdze; lebo v takých prípadoch človek ešte vždy koná dobrovoľne.

Bohu smieme sľú­biť len niečo také, čo sa mu páči; ale nie niečo zlého, ako urobil napr. Jefte, ktorý pred vojnou sľúbil Pánu Bohu, že mu v prípade víťazstva obetuje, čo mu z jeho vlastného domu najprv príde v ústrety. Prišla mu v ústrety jeho dcéra a on ju skutočne obetoval. Taký sľub je nemilý Bohu. „Sľub, ktorý sa vyplňuje len skrze neprávosť je bezbožný“ (Sv. Izidor). Taký sľub sa nesmie uskutočniť.

Obyčajne sľubujeme Bohu urobiť niečo dobrého, k čomu nie sme zaviazaní, napr. vykonať nejakú púť. Ale môžeme sľúbiť i niečo, k čomu síce nie sme zaviazaní, napr. zachovávanie cirkevných pôstov, svätenie nedele, miernosť v jedení a pití, nefajčenie a pod. No keď to potom nesplníme, hrešíme dvojnásobne.

Istý majiteľ dielne, ktorému jediná dcéra ťažko ochorela, sľúbil Bohu, že v páde uzdravenia svojej dcéry nikdy viac nedá pracovať v nedele a sviatky. Dcéra vyzdravela. On držal slovo. Bol i potom dvojnásobne zaviazaný k sväteniu sviatkov.

Pri sľube uzavierame akoby zmluvu s Bohom. Jakub sľúbil obetovať Bohu desiatu čiastku svojho majetku, ak ho šťastlivo zavedie naspäť do otcovského domu. Procesie v krí­žové dni vznikli okolo roku 500 počas hladu skrze sľub sv. Mamerta, viennského biskupa; tak i procesia na sv. Marka okolo roku 600 počas moru skrze sľub sv. pápeža Gregora Veľkého. Sv. Ľudovít, francúzsky kráľ, v ťažkej chorobe sľúbil podujať sa na križiacku výpravu (r. 1248). Ešte dnes mnohí počas choroby alebo nešťastia sľubujú navštíviť niektoré pútnické miesto (ako dokazujú votívne tabule), darovať niečo istému kostolu, alebo postaviť sochu, postiť sa za čas v isté dni a pod. Veľký pútnický kostol v rakúskom Mariazelli vznikol skrze sľub uhorského kráľa Ľudovíta, urobený pred vojnou s Turkami (r. 1363).

Najdôležitejšie sú rehoľné sľuby, t. j. dobrovoľne Bohu urobený sľub zachovávať 3 evanjeliové rady.

Rehoľné sľuby sú: sľub chudoby, čistoty a poslušnosti.

Skrze ne sa človek úplne odlučuje od sveta, aby mohol lepšie slúžiť Bohu. Aj Bohu sú rehoľnícke sľuby veľmi príjemné; lebo človek skrze ne venuje Bohu nielen svoje dobré skutky, ale i seba samého.

 Rehoľné sľuby sú buď slávnostné alebo jednoduché:

Sláv­nostné sľuby sa konajú počas slávnostného obradu s biskupom. Čo je takto zasvätené, to už nemožno upotrebiť k svetským účelom. Kto vykonal slávnostné sľuby, ten je neodvolateľne zasvätený Božej službe. Slávnostné sľuby môže rozvia­zať len pápež z veľmi vážnych príčin. Kto chce zložiť sláv­nostné sľuby, musí najprv stráviť jeden rok v noviciáte a potom zložiť jednoduché sľuby na tri roky.

Jednoduché sľuby môže zväčša rozviazať biskup alebo predstavený rehole z dôležitých prí­čin.